EN
Lithuania
LT EN
Latvia
LV EN
Finland
FI EN
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
Gaismas stils
Reģ.Nr.40003499314
Ausekļa iela 1-1/2, Rīga, LV-1010
 
 
PRIVĀTUMA POLITIKA
Rīga

 
1. Definīcijas
Pārzinis – persona, kas veic datu apstrādi un nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu prasībām; Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu datu subjektu, tai skaitā: 
 1. objektīvo informāciju (piemēram, personas vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, adrese, tālrunis, e-pasts) un 
 2. subjektīvu informāciju (piemēram, personas psiholoģiskais raksturojums, personas maksātspēja).
Personas datu apstrāde - jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Noteikumi tiek piemēroti jebkāda veida personas datu apstrādei – manuālai un datorizētai.
Datu subjekts – SIA GAISMAS STILS klients (t.sk. potenciālais klients), pretendents - fiziskā persona, darbinieks, sadarbības partneru pilnvarotā persona un jebkura cita identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras datus apstrādā SIA GAISMAS STILS.
Datu aizsardzības pārkāpums - drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem.
Trešā persona - fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.
Datu subjekta “piekrišana” - jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.
Regula - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula pieejama: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LV
Privātuma politika - šī privātuma politika, kas nosaka minimālo standartu, ko SIA GAISMAS STILS apņemas nodrošināt Personas datu apstrādē.
 
2. SIA Gaismas stils privātuma politika
 
SIA GAISMAS STILS privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā, apstrādājot datu subjekta personas datus.
SIA GAISMAS STILS ir apņēmusies nodrošināt Personas datu aizsardzību un īpaši rūpīgu to apstrādi. SIA GAISMAS STILS ir būtiski tās rīcībā esošo fizisko personu datu aizsardzība un privātuma nodrošināšana.  
SIA GAISMAS STILS iesaka ar lielu rūpību iepazīties ar Privātuma politiku, jo katru reizi, kad apmeklējat vietni, kas pieder Datu pārzinim, Jūs piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti šajā Privātuma politikā. Ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, lūgums neapmeklēt mūsu vietni, neizmantot mūsu saturu un/vai pakalpojumu.
Privātuma politikas noteikumi un nosacījumi attiecas uz Jums katru reizi, kad piekļūstat mūsu sniegtajam saturam un/vai pakalpojumam, neatkarīgi no tā, kuru ierīci (datoru, mobilo telefonu, planšetdatoru, televizoru, u.t.t) izmantojat.
 
3. Pārzinis un tā kontaktinformācija
 
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA GAISMAS STILS, vienotais reģistrācijas Nr.40003499314, juridiskā adrese: Ausekļa iela 1-1/2, Rīga, LV-1010.
SIA GAISMAS STILS kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos un kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir info@gaismasstils.lv un tālrunis 29535767. 
 
4. Vispārīgie noteikumi
 
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz visiem datu subjektiem, tajā skaitā šādām grupām (turpmāk – Klienti):
 1. fiziskajām personām – SIA GAISMAS STILS Klientiem, darbiniekiem – potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem;
 2. fiziskajām personām – SIA GAISMAS STILS Klientu – juridisko personu – pārstāvjiem, kontaktpersonām;
 3. SIA GAISMAS STILS semināru apmeklētājiem;
 4. SIA GAISMAS STILS uzturēto interneta mājaslapu un sociālajos tīklos apmeklētājiem, kuru personas dati tiek apstrādāti saistībā ar rīkotajām aktivitātēm.
SIA GAISMAS STILS rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus – klātienē, SIA GAISMAS STILS interneta mājaslapā, elektroniski, papīra formātā vai telefoniski.
SIA GAISMAS STILS personas datu apstrādē ievēro šādus datu apstrādes pamatprincipus:
 1. personas datu apstrāde notiek likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā (“likumīgums, godprātība un pārredzamība”);
 2. personas datu apstrāde tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā, t.i, konkrētiem, skaidriem un leģitīmiem nolūkiem (“nolūka ierobežojumi”);
 3. personas dati tiek vākti adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos (“datu minimizēšana”);
 4. personas dati ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti, t.i., SIA GAISMAS STILS veiks saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti (“precizitāte”); 
 5. personas dati tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā; (“glabāšanas ierobežojums”);
 6. personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus (“integritāte un konfidencialitāte”);
 7. pārzinis ir atbildīgs par atbilstību un var to uzskatāmi parādīt (“pārskat atbildība”).
5. Personas datu aizsardzības nolūks
 
SIA GAISMAS STILS apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 1. Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai;
 • klienta identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai – līguma saistību izpildei;
 • jaunu pakalpojumu attīstībai, pilnveidošanai;
 • preču un pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • klientu apkalpošanai;
 • iebildumu un pretenziju izskatīšanai;
 • norēķinu administrēšanai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 1. Biznesa plānošanai un analītikai;
 2. Citiem specifiskiem nolūkiem.
SIA GAISMAS STILS var datus apstrādāt arī citiem, ar sākotnējo nolūku saderīgiem nolūkiem, nodrošinot atbilstošas datu subjekta tiesības.
 
6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
 
SIA GAISMAS STILS apstrādā Klienta personas datus, galvenokārt balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 1. likumīgās (leģitīmās) intereses , t.i., līguma noslēgšanai un izpildei;
Šis tiesiskais pamats izmantojams datu apstrādei, ja ir paredzēts slēgt līgumu ar datu subjektu un attiecīgās personas datu apstrāde tieši izriet no līgumsaistību izpildes. 
Ar līgumu tiek saprasta arī mutiska vienošanās par pakalpojuma/preces pirkšanu vai konsultācijas saņemšanu. 
SIA GAISMAS STILS likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
 1. veikt komercdarbību;
 2. pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas;
 3. nodrošināt līguma saistību izpildi;
 4. saglabāt Klientu pieteikumus par preču pirkumu vai pakalpojumu sniegšanu;
 5. izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 6. veikt darbības Klientu noturēšanai;
 7. reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 8. informēt Klientus par jaunumiem nozarē;
 9. segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 10. informēt par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas kārtībā un cenrādi;
 11. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 12. novērst krāpniecisku darbību veikšanu attiecībā pret uzņēmumu;
 13. nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 14. nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 15. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 16. administrēt maksājumus;
 17. administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
 18. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 19. informēt sabiedrību par savu darbību;
 20. citas SIA GAISMAS STILS noteiktās leģitīmās intereses.
 1. normatīvo aktu izpildei;
Lai izpildītu SIA GAISMAS STILS saistošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu.
Piemērojot šo tiesisko pamatu, SIA GAISMAS STILS nav rīcības brīvība attiecībā uz tai noteiktajiem pienākumiem, līdz ar to par šim tiesiskam pamatam atbilstošu datu apstrādi būs atzīstami tādi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi, kas nepieļauj SIA GAISMAS STILS lemt par datu apstrādes nodrošināšanu.
Juridisks pienākums var tikt noteikts ar jebkāda veida Eiropas Savienības vai Latvijas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
SIA GAISMAS STILS apstrādājot datus, lai izpildītu likumā noteiktos pienākumus, ir jāizvērtē vai SIA GAISMAS STILS vai trešo personu, kurai dati tiek nodoti, intereses ir samērotas ar datu subjekta interesēm. Nevar apstrādāt (t.sk. nodot) vairāk datus nekā nepieciešams tiesiskā pienākuma izpildei.
 1. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
Šis tiesiskais pamats personas datu apstrādei izmantojams tikai tajā gadījumā, ja datu subjekts ir brīvs savā izvēlē un nav saskatāma nekāda veida saikne ar citām tiesībām vai pienākumiem, ko šī piekrišana uzliek datu subjektam.
Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības atsaukt piekrišanu un nav iespējams vienoties ar datu subjektu par to, ka viņš savu piekrišanu neatsauc. Turklāt par iespēju atsaukt piekrišanu datu subjekts ir jāinformē, pirms viņš ir devis savu piekrišanu.
Piekrišanas atsaukšanas process ir jānodrošina tikpat vienkāršs, kā piekrišanas saņemšana.
Piekrišanas atsaukšanas rezultātā SIA GAISMAS STILS turpmāk neapstrādā datus tādiem nolūkiem, kādiem piekrišana tika atsaukta, bet SIA GAISMAS STILS ir tiesības datus apstrādāt citiem nolūkiem un pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem, piemēram, saglabāt pierādījumus par piekrišanas esamību. 
Piekrišanas spēkā esamībai nav termiņa ierobežojuma, izņemot gadījumus, kad piekrišanas tekstā datu subjekts pats ir ierobežojis piekrišanas darbības ilgumu. Līdz ar to, ja piekrišanā nav norādīts termiņš, tad ir pamatoti uzskatīt, ka piekrišana ir spēkā nenoteiktu laiku, t.i., līdz nolūka sasniegšanai vai līdz piekrišanas atsaukšanai.
SIA GAISMAS STILS darbinieks pirms datu apstrādes uzsākšanas, kas balstīta uz piekrišanu, pārliecinās vai ir saņemta datu subjekta piekrišana gadījumos, kad dati saņemti no e-pasta, pārliecinās, ka ir saņemta rakstiska piekrišana ar datu subjekta parakstu.
 
7. Personas datu aizsardzība
 
SIA GAISMAS STILS aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA GAISMAS STILS saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus:
 1. Ugunsmūri;
 2. Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
 
8. Personas datu saņēmēju kategorijas
 
SIA GAISMAS STILS neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā informāciju par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, izņemot:
 1. saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 2. personas datu apstrādē piesaistot personas datu apstrādātāju saskaņā ar noslēgtu līgumu;
 3. rēķinu piegāde Klientiem;
 4. saskaņā ar SIA GAISMAS STILS vai trešās personas, kurām dati tiks nodoti, leģitīmajām interesēm, nodrošinot līdzsvaru ar datu subjekta tiesībām un interesēm, ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 5. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA GAISMAS STILS likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA GAISMAS STILS likumīgās intereses.
9. Personas datu nodošana
 
SIA GAISMAS STILS nenodod Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.
SIA GAISMAS STILS ir tiesīga nodot Personas datus SIA GAISMAS STILS:
 1. piegādātājiem, piemēram, ja Klients piekrīt apmeklēt SIA GAISMAS STILS piegādātāja organizētu semināru;
 2. transporta kompānijām, ja klients izsaka vēlmi, lai preces piegādi organizē SIA GAISMAS STILS;
 3. noliktavas darbiniekiem, lai organizētu preču piegādi un izsniegšanu Klientam;
 4. apdrošināšanas kompānijām, ja Klients piekrīt apmeklēt SIA GAISMAS STILS piegādātāja organizētu semināru;
 5. aviokompānijām, avio biļešu tirgotājiem, ja Klients piekrīt apmeklēt SIA GAISMAS STILS piegādātāja organizētu semināru;
 6. citiem, kas palīdz SIA GAISMAS STILS komercdarbības veikšanā. Šādos gadījumos SIA GAISMAS STILS pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA GAISMAS STILS var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, rēķinu izsūtīšanu, elektriķa pakalpojumi. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā SIA GAISMAS STILS rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA GAISMAS STILS datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA GAISMAS STILS ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai  vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
SIA GAISMAS STILS sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās  personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA GAISMAS STILS prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA GAISMAS STILS uzdevumā.
 
10. Konfidencialitāte
 
SIA GAISMAS STILS darbinieki drīkst apstrādāt Personas datus tikai:
 1. sava tiešo darba pienākumu veikšanai darba ietvaros un tikai apjomā, kāds nepieciešams šādu pienākumu izpildei; 
 2. nedrīkst tos izmantot citiem, jo īpaši privātiem mērķiem;
 3. nedrīkst tos izpaust vai pārsūtīt citām personām, ja vien SIA GAISMAS STILS nav tiesību pārsūtīt tādus datus, ievērojot tiesisko regulējumu un šo Privātuma politiku;
 4. savu tiešo pienākumu ietvaros drīkst nodot Personas datus tikai tādam  sadarbības partnerim, kas uz rakstiska līguma pamata veic Personas datu apstrādi SIA GAISMAS STILS uzdevumā. Šādā gadījumā personas dati var tikt nodoti tikai apjomā un mērķiem, kas paredzēti rakstiskā līgumā, ar nosacījumu, ka līgums satur datu apstrādes un aizsardzības prasības atbilstoši Regulai. 
Darbinieki, kuri apstrādā Personas datus, nodrošina šādas informācijas konfidencialitātes ievērošanu. Darbinieka pienākums ievērot konfidencialitātes pienākumu attiecībā pret fiziskās personas datiem ir spēkā nenoteiktu laika periodu, tai skaitā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.
 
11.  Nodošana uz trešajām valstīm
 
SIA GAISMAS STILS nenodod personas datus uz trešajām valstīm, ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.
 
12. Personas datu glabāšanas ilgums
 
SIA GAISMAS STILS nosaka personas datu glabāšanas termiņus, ievērojot šādus kritēriju:
 1. personas dati tiek uzglabāti vismaz, kamēr tie ir nepieciešami to apstrādes nolūka sasniegšanai;
 2. personas dati tiek uzglabāti vismaz tiesību aktos noteiktajos glabāšanas termiņos;
 3. personas dati tiek uzglabāti vismaz, kamēr pret SIA GAISMAS STILS kāds var celt juridiskas pretenzijas un/vai uzsākt tiesvedības procesus, lai nodrošinātu pierādījumu saglabāšanu.
Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti vai anonimizēti.
 
13. Datu subjektu tiesības
 
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos notikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt SIA GAISMAS STILS piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt SIA GAISMAS STILS veikt to papildināšanu, labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu.
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādos veidos:
 1. rakstveida formā SIA GAISMAS STILS juridiskajā adresē: Ausekļa iela 1-1/2, Rīga, LV-1010 vai izmantojot pasta pakalpojumu;
 2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: info@gaismasstils.lv.
Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA GAISMAS STILS pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
SIA GAISMAS STILS atbildi Klientam izsniedz drošā veidā, pārliecinoties par viņa identitāti.
Datu subjektiem izsniegtās informācijas apjoms var tikt ierobežots ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu, tostarp SIA GAISMAS STILS darbinieku, citu datu subjektu tiesībām un brīvībām.
SIA GAISMAS STILS apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem Klientiem, piegādātājiem un trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.
SIA GAISMAS STILS nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.
 
14. Klientu piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
 
Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un/vai iesniedzot iesniegumu. Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 
15. Komerciāli paziņojumi
 
Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA GAISMAS STILS pakalpojumiem un citiem ar tieši nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem, piemēram, Klientu aptaujas, SIA GAISMAS STILS veic saskaņā ar Klienta piekrišanu.
Klients piekrišanu SIA GAISMAS STILS komerciālu paziņojumu saņemšanai dod rakstveidā klātienē SIA GAISMAS STILS juridiskajā adresē, e-pastā vai citā vietā, kurā SIA GAISMAS STILS organizē mārketinga aktivitātes.
Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
 1. nosūtīt e-pastu uz adresi: info@gaismasstils.lv;
 2. zvanot uz tālruņa numuru: 29535767;
 3. iesniedzot SIA GAISMAS STILS rakstveida iesniegumu.
SIA GAISMAS STILS pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz apstrādāts Klienta pieprasījums.
Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka SIA GAISMAS STILS var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakara ar Klienta sniegto novērtējumu.
 
16. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
 
SIA GAISMAS STILS mājaslapa var izmantot sīkdatnes, par ko izvietojams paziņojums mājaslapā.
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari u.c.) brīdī, kad apmeklētājs lieto tīmekļa vietni, izveido un saglabā apmeklētāja ierīcē (datorā, mobilajā tālrunī vai planšetē), lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt apmeklētāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt. Sīkdatņu izmantošanu var atspējot vai ierobežot, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas tīmekļa vietnes funkcijas.
 
SIA GAISMAS STILS vietnē lietoto sīkdatņu apraksti
Sīkdatne Apraksts/Lietošanas mērķis Radīšanas brīdis Darbības ilgums Izmantotie dati
PHPSESSID Lietots, lai uzglabātu lietotāja sesijas ID Ieiešana mājaslapā Sesija Unikāls ID
cookies_notification_closed Izmanto, lai atšķirtu lietotājus, kuri piekrita sīkdatņu izmantošanai Piekrītot sīkdatņu izmantošanai 1 gads  Unikāls ID
Google Analytics        
_ga Lieto Google, lai atšķirtu lietotājus Pie pirmās ienākšanas lapā 1 gads Unikāls ID
_gat Lieto, lai iespējotu reklāmas funkcijas Pie pirmās ienākšanas lapa 1 gads Unikāls ID
Facebook        
_fbp Facebook lietots, lai piegādātu reklāmas produktu sērijas Facebook vietnē https://www.facebook.com/policies/cookies/ Pie pirmās ienākšanas lapa 1 gads Unikāls ID

 
Apmeklējot tīmekļa vietni, tiek attēlots paziņojums ar informāciju par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ievietojot vai vēlāk izņemot pie noteiktas sīkdatņu grupas atzīmi, apmeklētājs var saglabāt vai atspējot savu piekrišanu noteikta veid sīkdatņu izmantošanai. 
Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta, izmantojot sīkfailus, izmantojiet vienkāršu procedūru, kas pieejama lielākajā daļā pārlūkprogrammu, kas ļauj atteikties no sīkdatnēm. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailu pārvaldību, apmeklējiet vietni http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
Informējam, ka ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana, bloķēšana un dzēšana.
Tomēr ierīces lietotājam jāņem vērā – ja izvēlēsies atspējot nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.
Mūsu vietnē var būt saites uz citu cilvēku, uzņēmumu vai organizāciju vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Datu pārzinis nav atbildīgs par šādu vietņu saturu vai viņu izmantotajiem privātuma principiem. Tātad, ja noklikšķināt uz saites no Datu pārziņa vietnes, lai piekļūtu citām vietnēm, jums atsevišķi jāaplūko viņu Privātuma politika.
 
17. Datu aizsardzības pārkāpumi un ziņošana par tiem
 
Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā vai aizdomu gadījumā par šādu pārkāpumu, SIA GAISMAS STILSoperatīvi izvērtē pārkāpuma vai aizdomu būtību un veic nekavējošus pasākumus negatīvu seku vai ietekmes mazināšanai un/vai novēršanai.
Ja SIA GAISMAS STILS konstatē, ka ir noticis Personas datu aizsardzības pārkāpums attiecībā uz tiem Personu datiem, kurus SIA GAISMAS STILS apstrādā kā pārzinis, SIA GAISMAS STILS nekavējoties, bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums kļuva zināms, paziņo Datu valsts inspekcijai. 
Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā SIA GAISMAS STILS izvērtē nepieciešamību informēt Datu subjektus, ievērojot Regulas noteiktās prasības. 
Ikvienam SIA GAISMAS STILS darbiniekam ir pienākums nekavējoties informēt atbildīgās personas par datu apstrādes jautājumiem un informācijas drošību un aizsardzību, gadījumā, ja darbiniekam rodas aizdomas par notikušu, notiekošu vai sagaidāmu Personas datu aizsardzības pārkāpumu.
 
18. Noslēguma noteikumi
 
Šī Privātuma politika, kā arī Privātuma paziņojumi (1.pielikums un 2.pielikums) var tikt pārskatīti un grozīti, par ko SIA GAISMAS STILS pēc iespējas saprotami un sasniedzami informēs datu subjektus.
 
19. Dokumenta statuss
 
Pielikumā:
 1. SIA GAISMAS STILS personas datu apstrādes paziņojums datu subjektiem personāla datu apstrādes mērķiem;
 2. SIA GAISMAS STILS personas datu apstrādes paziņojums Klientiem un citām saistītām personām.
 
1.pielikums
 
SIA GAISMAS STILS
PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS DATU SUBJEKTIEM PERSONĀLA DATU APSTRĀDES MĒRĶIEM
 
1. Informācija par pārzini
 
Pārzinis ir SIA GAISMAS STILS, reģistrācijas numurs:40003499314, juridiskā adrese: Ausekļa iela 1-1/2, Rīga, LV-1010.
Ar mums iespējams sazināties par tālruni: 29535767 vai rakstot uz šādu elektroniskā pasta adresi: info@gaismasstils.lv.
 
 1. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem
 
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā norādītos sakaru kanālus.
 
 1. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums
 
Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu darbinieku, kandidātu, praksē esošu personu, darbinieku ģimenes locekļu, kontaktpersonu, un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā saistībā ar personāla datu apstrādes mērķiem, personas datu apstrādi.
Stājoties darbā, iesniedzot CV, mēs nodrošināsim Jums pieeju šim paziņojumam. Tāpat šī paziņojuma mērķis ir sniegt iespēju iepazīties ar mūsu personas datu apstrādes noteikumiem arī tām personām, kuru datus mums ir nodevuši darbinieki vai kandidāti (piemēram, radinieku dati, atsauksmju devēju dati u.c.). Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu. 
Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, Darba kartības noteikumos, darba līgumā, iekšējās procedūrās un instrukcijās) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi. 
Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību. 
 
 1. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?
 
Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem:
 1. Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai;
Šī nolūka ietvaros mēs ievācam CV no kandidātiem, mēs sazināmies ar kandidātu un kandidātu norādītiem atsauksmju sniedzējiem, lai ievāktu atsauksmes, ar kandidāta piekrišanu saglabājam CV citiem konkursiem, lai spētu aizstāvēt savas intereses tiesvedībā, mēs saglabājam datus, lai atbildētu uz pretenzijām un ierosinātām lietām tiesās. 
Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: kandidāta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs), informācija par kandidāta izglītību un iepriekšējo darba pieredzi, informācija par personām, kuras var sniegt atsauksmes, un to kontaktinformācija, atsauksmes par kandidātu, kā arī cita informācija, kas varētu būt būtiska attiecīgā amata izpildei un atbilstošākā kandidāta noskaidrošanai. 
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
 • piekrišana – attiecībā uz CV iesniegšanas faktu un CV saglabāšanu turpmākiem konkursiem (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas b punkts);
 • līguma ar datu subjektu noslēgšana – attiecībā uz to kandidātu datu apstrādi, par kuriem ir pieņemts lēmums noslēgt darba līgumu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas b punkts);
 • juridiska pienākumu izpilde – atsevišķos gadījumos uz atsevišķiem datu veidiem, ja normatīvie akti nosaka obligātās prasības konkrētam amatam (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c punkts);
 • pārziņa leģitīmās intereses – attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu, iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī attiecībā uz minimāli pieprasāmās informācijas apjomu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas f punkts).

  2. Darba līguma noslēgšanai un darba līguma izpildei;
Šī nolūka ietvaros mēs ievācam informāciju, ko nepieciešams iekļaut darba līgumā un tā pielikumos, veiksim Jūsu identifikāciju, pārbaudīsim Jūsu kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, noformēsim darba līgumu, izgatavosim Jums darba vajadzībām elektroniskā pasta adresi, piešķirsim lietotāja vārdu, lai varētu piekļūt attiecīgām informācijas sistēmām, uzskaitīsim Jūsu darba laiku, veiktos darbus, atsevišķos gadījumos, ja tas nepieciešams darba pienākumu veikšanai, datus par Jūsu amatu un kontaktinformāciju nodosim sadarbības partneriem un klientiem, kā arī citiem darbiniekiem, veiksim Jūsu darba samaksas aprēķinu un izmaksu uz Jūsu norādīto norēķinu kontu, pārbaudīsim Jūsu veselības stāvokli un ievāksim citu informāciju, kas nepieciešama Jūsu nodarbināšanai. 
Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs, darba attiecību sākuma datums, darba vieta, darbinieka izglītības dati, darbinieka kvalifikāciju dati, veicamo darba pienākumu apraksts, amats, darba kontaktinformācija, darba samaksas apmērs, darba pienākumu izpildi apliecinoši dati, darbinieka veselības stāvokļa dati. 
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
 • līguma ar datu subjektu  noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas b punkts);
 • juridiska pienākumu izpilde – attiecībā uz darba līgumā atspoguļojamo informāciju un nepieciešamām kvalifikācijas prasībām (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c punkts);
 • pārziņa pienākumu izpilde un tiesību realizācija nodarbinātības jomā – attiecībā īpašu kategoriju datu, piemēram, veselības dati, apstrādi (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 1.daļas b punkts).

  3. Normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā uz nodarbinātību izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde;
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt Darba likuma, Darba aizsardzības likuma, Grāmatvedības likuma, Arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Tāpat atsevišķos gadījumos mums, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktām valsts institūciju tiesībām, būtu jāsniedz tām attiecīga informācija par Jums (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts darba inspekcijai, Zvērinātiem tiesu izpildītājiem, izmeklēšanas iestādēm, tiesām, uzraugošajām institūcijām). 
Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt šādus personas datus: jebkāda valsts iestāžu pieprasītā informācija par Jums, veselības dati, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās veselības pārbaudes un nelaimes gadījumu izmeklēšanu, informācija par bērniem (bērnu vecums, vārds, uzvārds), lai nodrošinātu papildu atvaļinājuma dienu piešķiršanu, informācija par Jūsu kā donora aktivitātēm, lai nodrošinātu apmaksātas dienas piešķiršanu u.c. informācija, ko normatīvie akti nosaka ievākt. 
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
 • juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c punkts);
 • pārziņa pienākumu izpilde un tiesību realizācija nodarbinātības jomā – attiecībā īpašu kategoriju datu, piemēram, veselības dati, apstrādi (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 1.daļas b punkts).

  4. Darbinieku sociālo apstākļu un atbilstošas darba vides nodrošināšana;
Šī nolūka ietvaros mēs varētu nodrošināt Jums dažādus “sociālos labumus”, kā piemēram, papildu brīvdienas par dažādiem Jūsu dzīves notikumiem, veselības apdrošināšanas nodrošināšanu, tāpat mēs varētu ievākt informāciju, lai pielāgotu atbilstoši Jums darba vidi, mēs varētu informēt citus kolēģus par Jūsu jubilejām, Jūsu prombūtni, kā arī publicēt darba devēja organizētu pasākumu bildes. 
Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: darbinieka bērnu dati (vārds, uzvārds), informācija par citiem būtiskiem Jūsu dzīves notikumiem, apdrošināšanai nepieciešamā informācija, Jūsu jubilejas, fotogrāfijas/video no pasākumiem, atsevišķos gadījumos arī veselības stāvoklis, lai nodrošinātu atbilstošu darba vidi u.c. 
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
 • datu subjekta piekrišana – piemēram, attiecībā uz jubileju publicēšanu, apdrošināšanas nodrošināšanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas a punkts un 9.panta 1.daļas a punkts);
 • pārziņa leģitīmās intereses – piemēram, fotogrāfiju no pasākumiem publicēšana, atbilstošas darba vides nodrošināšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas f punkts);
 • pārziņa pienākumu izpilde un tiesību realizācija nodarbinātības jomā – attiecībā īpašu kategoriju datu (veselības dati) apstrādi, piemēram, atbilstošas darba vides nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 1.daļas b punkts).

  5. Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana;
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams uzskaitīt darba laiku, uzskaitīt darbinieku piekļuvi noteiktām informācijas sistēmām, programmām, kontrolēt sava komercnoslēpuma un klientu personas datu aizsardzību, piemēram, kontrolējot izejošos sūtījumus, pārbaudīt darbinieka pienākumu izpildi, atsevišķos gadījumos nodot informāciju par Jums sadarbības partneriem vai klientiem, vai potenciāliem klientiem (iepirkumu ietvaros), ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu sniegt savus pakalpojumus un Jūsu darbs ir saistīts ar šo pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī mums būtu jāsaglabā dati, lai aizsargātu sevi darbinieku prasījumu pret mums gadījumos u.c. 
Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz šādus personas datus: piekļuves kontroles sistēmās fiksētos datus par informācijas sistēmu pieslēgumiem, Jūsu vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju, atsevišķos gadījumos, izejošā e-pasta saturu, ja tiks konstatēti riski, u.c. 
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas f punkts).
 1. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?
Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei. 
Jūsu personas datiem pēc nepieciešamības varētu piekļūt: 
1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kurām tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, piemēram, grāmatveži, tiešie vadītāji vai, ja dati ir publiski, tad visi darbinieki; 
2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu; 
3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji; 
4) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, parādnieku u.c. reģistri), tiesas. 
 
 1. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?
Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības. 
Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām: 
1) Auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti; 
2) IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs; 
3) Citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu. 
Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā. 
 
 1. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm?
 
Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. 
 1. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?
Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. 
Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim. 
Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus: 
 •  personas datus, kas nepieciešami darba līguma izpildei - mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk); 
 • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus; savukārt attiecībā uz attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto darba samaksu 10 vai noteiktos gadījumos 75 gadus; 
 • datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi (Civillikumā(, 2 vai 3 gadi (Darba likumā) un saskaņā ar citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā un Darba likumā noteiktos termiņus prasību celšanai. 
 
 1. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?
 
 1. Personas datu atjaunošana;
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus. 
 1. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos;
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi) un, ja būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus. 
Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no šādiem veidiem: 
1) iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: Ausekļa iela 1-1/2, Rīga, LV-1010, pirmdiena - piektdiena no plkst. 10 -16; 
2) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz šādu adresi: Ausekļa iela 1-1/2, Rīga, LV-1010;
3)iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@gaismasstils.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu. 
Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgās situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai. 
 1. Piekrišanas atsaukšana.
Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt, un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei. 
Jūs varat iebilst Jūsu personas datu apstrādei arī tad, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm. 
 
 1. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?
 
Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums. 
Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).
 1. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?
 
Galvenokārt mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darba attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot darba vidi vai Jūsu nodarbinātības apstākļus, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga. 
 1. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?
 
Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no šādiem veidiem: 
1) no Jums, iesniedzot mums pieteikumu un CV dalībai konkursā uz vakanto amatu; 
2) savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums; 
3) ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā ģimenes locekli; 
4) no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums; 
5) attiecīgos gadījumos no ārstiem medicīnisko pārbaužu rezultātā.
 
 1. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?
Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā. 
 
 
 
2.pielikums
 
SIA GAISMAS STILS
PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS KLIENTIEM UN CITĀM PERSONĀM
 
1. Informācija par pārzini
 
Pārzinis ir SIA GAISMAS STILS, reģistrācijas numurs:40003499314, juridiskā adrese: Ausekļa iela 1-1/2, Rīga, LV-1010.
Ar mums iespējams sazināties par tālruni: 29535767 vai rakstot uz šādu elektroniskā pasta adresi: info@gaismasstils.lv.
 
2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem 

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā norādītos sakaru kanālus.
 
3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums 

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi. 
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu. 
Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi. 
Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi. 
Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību. 
 
4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats? 

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

1) pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā (sadarbības līgumā) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai;Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu. 
Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz šādi personas dati: klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese (objekta adrese, pasta adrese), bankas konta numurs; telefona numurs, e-pasta adrese. 
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
 • līguma ar datu subjektu  noslēgšana un izpilde - (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas b punkts);
 • juridiska pienākumu izpilde – (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c punkts);
 • pārziņa leģitīmās intereses – (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas f punkts)
2) normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde;
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt gan Grāmatvedības likuma prasības, Arhīva likuma prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 
Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt šādus personas datus: klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, objekta adrese.
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
 • juridiska pienākumu izpilde – (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c punkts).
3) drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana;
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā izpaust informāciju tiesām un citām valsts iestādēm, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai. 
Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz šādus personas datus: klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, objekta adrese, atrašanas vieta un laiks, un citi dati atbilstoši nepieciešamībai. 
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
 • pārziņa leģitīmās intereses – (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas f punkts), piemēram, noziedzīgo nodarījumu atklāšanas nolūkos, parādu piedziņas nodrošināšanai.
4) pakalpojuma pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai.
Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošināt pienācīgu pakalpojumu sniegšanu. 
Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:
 • pārziņa leģitīmās intereses – (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas f punkts).
 
 1. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?
 
Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei. 
Jūsu personas datiem pēc nepieciešamības varētu piekļūt: 
1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kurām, tas nepieciešams darba pienākumu izpildei; 
2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu; 
3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji; 
4) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, parādnieku u.c. reģistri). 
 
 1. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?
 
Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības. 
Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām: 
1) informācijas loģistikas pakalpojumu sniedzēji; 
2) auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti; 
3) IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs; 
4) citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.
Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā. 
 1. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm?
 
Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. 
 1. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?
 
Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. 
Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus, kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.
Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus: 
 •  personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei - mēs glabāsim līdz līgums (līguma saistības) tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk); 
 •  personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus; 
 •  Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadi (Civillikumā), 3 gadi (Komerclikumā) un saskaņā ar citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai. 
 1. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?
 
 1. Personas datu atjaunošana;
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus. 
 1. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos;
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu